Darbo laikas ir darbuotojai

 

Reda Ponelienė – direktorė

Kontaktai: 
tel. 8 (41) 553021; el. paštas kulverstukas@splius.lt

Darbo laikas:

I-IV 8.00-12.00, 12.45-17.00
V
8.00-12.00, 12.45-15.45

 

 

Gyvenimo aprašymas

Direktoriaus pareigybės aprašymas

2019 metų veiklos užduotys

Administracija

Reda Ponelienė direktorė  
Raimonda Gečienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Pedagogai, pagalbos vaikui specialistai

Auklėtoja organizuoja ugdomąjį procesą grupėje, orientuotą į individualius vaikų ugdymo (si) poreikius, vaikų amžių, higienos normas ir taisykles, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, tėvų lūkesčius; saugo ir stiprina vaikų sveikatą; garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.; derina tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą, užtikrina jų kokybę; planuoja ir refleksuoja savo veiklą; sistemingai stebi ir vertina vaikų daromą pažangą, tai fiksuoja ir apie vaikų pasiekimus ar iškilusias problemas informuoja įstaigos administraciją, vaikų tėvus; prireikus inicijuoja papildomą vaiko pasiekimų/raidos įvertinimą, individualiųjų ugdymo-(si) programų rengimą, dalyvauja jas rengiant; bendradarbiauja su šeima, derina šeimos ir įstaigos interesus; dalyvauja įstaigos bendrose veiklose: posėdžiuose, renginiuose, projektuose, rengia ugdymo programas ir kt.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Audronė Bačiauskienė

Auklėtoja

Auklėtojo

2.

Auksė Matulienė

Auklėtoja

Auklėtojo

3.

Stefanija Bagvilienė

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

4.

Natalia Borovik

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

5.

Renata Čečkauskienė

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

6.

Aušra Dauskurdienė

Auklėtoja

Auklėtojas metodininkas

7.

Jurgita Gricienė

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

8.

Jūratė Liudavičienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyr. auklėtojo

9.

Vilma Mikalčienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyr. auklėtojo

10.

Raminta Ramanauskienė

Auklėtoja

Auklėtojo

11.

Jolanta Trumpienė

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

12.

Arminija Vaičiulienė

Auklėtoja, dirbanti salėje

Mokytojo

13.

Saida Vileikienė

Auklėtoja

Auklėtojo

14.

Liudmila Zaiceva

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

15.

Sigita Jaugaitė

Logopedė

Vyr. auklėtojo

16.

Aistė Stakutienė

Socialinė pedagogė, auklėtoja

 

17.

Irena Butkuvienė

Neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja

Vyr. auklėtojo

18.

Jolanta Dvarvytienė

Neformaliojo ugdymo (muzikos) mokytoja

Vyr. auklėtoja

19.

Zinaida Makasejeva

Neformaliojo ugdymo (kompiuterių) mokytoja

Vyr. auklėtojo

Kiti darbuotojai

Vardas, pavardė

Pareigos

Kontaktai

Darbo laikas

Jovita Jankevičienė

vyr. buhalterė

kulverstukasb@inbox.lt

I-V 8.00-12.00; 12.30-16.30

Danutė Budraitienė

apskaitininkė

 

I-V 8.00-12.00

Ineta Sausdravaitė

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

ineta.sausdravaite@sveikatos-biuras.lt

I-V 8.00-15.36

Ada Krivickienė

ūkio dalies vedėja

 

I-V 7.00-11.00; 11.30-15.30

Renata Saudargienė

raštinės (archyvo) vedėja

kulverstukasrastine@gmail.com

I-V 8.00-12.00; 12.30-16.30

Auklėtojo padėjėjas  talkina grupės auklėtojui vaikų veiklos ir poilsio metu; vykdo vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimus, vadovo ar jo įgaliotų asmenų nurodymus; prižiūri, tvarko ir atsako už jam priskirtų patalpų sanitarinę-higieninę būklę; niekada nepalieka be priežiūros vienų vaikų; tausoja grupės inventorių; ligos atveju, atostogų metu vaduoja kitą auklėtojo padėjėją;  vykdo darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

1.

Renata Janušienė

2.

Viera Mošina

3.

Neringa Stankūnienė

4.

Gerda Norkienė

5.

Audronė Dargienė

6.

Danutė Antonovienė

7.

Albina Mačiulskienė

8.

Janina Žutautienė

9.

Sniežana Petrauskienė

10.

Laurida Alvinskienė

Virtuvės darbuotojai: Virėjas privalo mokėti ir išmanyti kulinarinių patiekalų, šaltųjų patiekalų, antrųjų patiekalų iš mėsos, žuvies, paukštienos, padažų, saldžiųjų patiekalų ir dietinių patiekalų paruošimo receptūras, technologiją ir jų apipavidalinimo pagrindus, maitinimo normas, pagrindines maisto gaminimo taisykles, žinoti, kaip išsaugoti maiste vitaminus, kaip vaikams kultūringai patiekti maistą; griežtai laikytis patiekalų ruošimo receptūrų; pastebėjęs įrengimų gedimus, nedelsiant pranešti ūkvedžiui ar įstaigos vadovui. Pagalbinis darbininkas darbo metu turi būti dėmesingas, atlikti tiktai pavestą darbą, vykdyti darbų saugos, vidaus darbo tvarkos taisyklių ir pareiginių nuostatų reikalavimus; darbo vietą laikyti švarią ir tvarkingą; ant grindų išpiltus riebalus, produktų atliekas nedelsiant išvalyti arba pareikalauti, kad jie būtų išvalyti; dirbti tik su tvarkingu inventoriumi, instrumentais.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Rita Lukoševičienė

Vyr. virėja

2.

Irma Mažeikienė

Virėja

3.

Elena Juozapaitienė

Pagalbinė darbininkė

Valytoja kiekvieną darbo dieną plauna jai paskirtų patalpų grindis, koridorius, laiptines, valo ir plana sanmazgus, nuvalo drėgnu skuduru grindų apvadus ir laiptų turėklus; kartą per savaitę dulkių siurbliu, o kasdien drėgnu skuduru išvalo kilimus; kiekvieną darbo dieną drėgnu skuduru nušluosto dulkes nuo darbo stalų, spintų, lentynų ir kitų baldų, durų blokų ir palangių; du kartus per metus nuvalo langų stiklus (salės, laiptinės, kabinetų, galerijų) ir nuplauna jų rėmus; kasdien į numatytas vietas išneša šiukšles iš šiukšliadėžių, dezinfekuoja unitazus, kriaukles ir kitus san. mazgus; dirba tik jai pavestą darbą, dalyvauja talkose, esant reikalui, talkina grupės darbuose; baigus darbą, patikrina, ar patalpose nėra neišjungtų elektros prietaisų, ar uždaryti langai, įjungtia apsaugos ir priešgaisrinę signalizaciją ir pasirašo žurnale.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

1.

Regina Mažeikienė

Darbininkas neatidėliotinai ir tiksliai vykdo įstaigos vadovo nurodymus, neužsiima pašaliniais darbais; atlieka smulkų patalpų, įrenginių, lauko inventoriaus remontą pagal visus darbo saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimus; atlieka tiktai pavestą darbą, vykdo darbų saugos, vidaus darbo taisyklių ir pareiginių nuostatų reikalavimus; užtikrina įrenginių, mechanizmų ir inventoriaus tinkamą eksploatavimą tik įstaigos reikmėms; gerai pritvirtina baldus prie sienų, suremontuoja lauko aikšteles, kad nebūtų aštrių briaunų, skubiai remontuoja sulaužytus baldus; praneša įstaigos vadovui apie pastebėtus darbų saugos, priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimus.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

1.

Gintautas Adomaitis

Kiemsargis tvarko kiemo teritoriją, šaligatvius, priskirtos įstaigai važiuojamosios juostos dalį; rūpinasi gėlynų, žolynų, želdinių priežiūra, nupjauna žolę vejose, surenka ir sukrauna šiukšles į specialiai tam paruoštas vietas (autotransportą); rudenį nugrėbsto ir sušluoja medžių lapus; žiemą nuvalo sniegą ir ledą, pabarsto smėliu šaligatvius, įvažiavimo į kiemą teritoriją; rūpinasi, kad kiemo teritorijoje būtų šiukšliadėžių, smėlio dėžių ir kt.; prižiūri lauko inventorių, jo saugumą ir tinkamumą. Šalina traumų kliūtis: stiklo šukes, medžių ir metalo nuolaužas, plytas, ledo sangrūdas, užpila duobes.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

1.

Daiva Petrauskienė

2.

Gintautas Adomaitis

Informacija atnaujinta — 2020 kovo 25 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553021 (direktorė)
Tel. (8-41) 553024 (raštinės vedėja)
El. p. kulverstukas@splius.lt

2020 © Šiaulių l-d „Kūlverstukas“